International Council for the Day of Vesak (ICDV)
คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
ICDV EXCO
click thumbnails below for more information
President
The Most Venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit
Vice President
The Most Venerable Xue Cheng
Vice President
Venerable Dr. Tampalawela Dhammaratana
Vice President
Mr. Masakazu Matsumoto
Secretary-General
Venerable Associate Professor Phra Sigambhirayan, Ph.D.
Assistant Secretary-General
Venerable Assoc. Prof. Dr. Phramaha Hansa Dhammahaso, Ph.D.
Assistant Secretary-General
Venerable Dr. Yuan Ci
Assistant Secretary-General
Mr. Goh Seng Chai
Treasurer
Venerable Phrakhrupalad Suvathanavachirakhun
Assistant Treasurer
Venerable Phra Sithawatchamethi
Member
The Most Venerable Ching Hsing, PhD
Member
The Most Venerable Dr. Ashin Nyanissara, PhD., D.Litt.
Member
Venerable Professor Dr. Khammai Dhammasami
Member
Venerable Prof. Dr. Jinwol Lee (Young Ho Lee), PhD (UC Berkeley)
Member
Venerable Dr. Akuratiye Nanda Thero
Member
Venerable Dr. Godagama Mangala Thero
Member
Venerable Bhante Chao Chu
Member
Meachee Sansanee Sathiarasut
Member
Prof. Dr. Le Mahn That, PhD
Member
Dr. Egil Lothe
Member
Mr. Hidenori Uetsuji
Member
Mr. Toyoda Nobuo
Member
Mr. Phallop Thaiarry
Member
Asst. Prof. Dr. Suraphon Suyaphrom
Member
Mr.Nopparat Benjawatananun

วุฒิการศึกษาๆ
น.ธ.เอก ป.ธ.๔ พ.ม. พธ.บ. M.A. Ph.D. (Pol. Sc.)

สถานที่ทำงาน
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐-๕ ต่อ ๘๐๓๖ โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๓๖ มือถือโทร. ๐๘-๖๖๖๖-๕๗๘๔

ประสบการณ์ในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการฝ่ายกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี
- เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
- รองประธานกรรมการมหาวิทยาลัยฝ่ายบริหารงานบุคคล
- รองประธานกรรมการบริหารวิชาการ
- รองประธานกรรมการบริหารโรงพิมพ์

ประสบการณ์ในการสอนและผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน)
- ปรัชญาการเมือง
- พุทธปรัชญา
- ความจริงของชีวิต
- พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
- การเมืองกับการปกครองของไทย
- ความรู้เบื้องต้นทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย
- การบริหารการงบประมาณและการคลังสาธารณะ
ฯลฯ

ประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาในต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน)
- ไปประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น
- ประเทศสหภาพพม่า (เมียนมาร์) ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศศรีลังกา ประเทศลาว
- ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล ฯลฯ

ประสบการณ์ในการบริหารอื่น ๆ
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ เคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนราชวัตรวิทยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔ เคยช่วยงานบริหารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล)
พ.ศ. ๒๕๔๔ เคยเป็นผู้บริหารดูแลกิจการโรงเรียนอนุบาลใจดี ของคุณเตือนใจ สุจริตกุล (ดาวใจ ไพจิตร)

ประสบการณ์ในการบรรยายนอกมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์โรงเรียนพาณิชยการธนบุรี และศูนย์โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ เป็นอาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายทางนิติบัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ เป็นกรรมการจัดตั้งหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.อดิศร เพียงเกษ)
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

เกียรติคุณที่ได้รับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พนักงานของรัฐตัวอย่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๑)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
- หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร พธ.ม สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- กรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- กรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ผู้จัดการมหาจุฬาบรรณาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๓)
- กรรมการมูลนิธิโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- กรรมการมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (อุปัชฌาย์พัก ธมฺมทตฺโต)
- กรรมการมูลนิธิเสถียร พันธรังษี
- ไวยาวัจกร วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
- ไวยาวัจกร วัดสามง่าม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี


© 2015 icdv.net / International Council for the Day of Vesak
More information please contact:
ICDV & IABU Office 401,Zone D, D400 4th floor, School Building,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Lamsai, Wang Noi, Ayutthaya 13170
Tel: + 662 623 6323, 66 35 248 098 Fax: + 66 35 248 099